سیستم های مختلط و غیر خطی (CNS) - Articles in Press